Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

02.04.2020

Funerio.sk Nezaradené 0

4862

Smrť je súčasťou našich životov v priamej úmere k narodeniam. Koľko narodených, toľko zomrelých, Ľudská mortalita je 100 percentná. Úspešné vybavenie pohrebu je náročná úloha, ktorej sa musí zhostiť niekto z priamych príbuzných, dobré by bolo, aby ho touto úlohou poverili ostatní príbuzní, podporovali ho a pomáhali mu v jeho postupoch, veď aj on je smrťou blízkeho zasiahnutý rovnakou mierou ako ostatní pozostalí.

 

Čo potrebujete vedieť

Úmrtie môže nastať prakticky kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Môže byť očakávané, aj prekvapivé. Môže ísť o zlyhanie životných funkcií z dôvodu staroby, choroby, alebo môže byť zapríčinené inou osobou, alebo tzv. vyššou mocou (živelné pohromy a pod.) Jednotlivým prípadom sa môžeme venovať v niektorom z ďalších našich článkov, ktoré vám majú uľahčiť vybavenie pohrebu.

 

Čo potrebujete na vybavenie pohrebu

  1. Rodina poverí jedného svojho zástupcu (ďalej len obstarávateľ pohrebu) vybavením pohrebu, ktorý bude jednať s PS.
  2. Obstarávateľ pohrebu musí mať fyzicky k dispozícii vyplnené tlačivo lekárom List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, to predkladá PS.
  3. Obstarávateľ pohrebu by mal mať u seba aj občiansky preukaz zosnulého, prípadne potvrdenie o jeho strate. PS zväčša zabezpečí aj evidenciu zosnulého na matrike.
  4. Dodatočne po objednávke obradu a spôsobe uloženia tela prinesie oblečenie pre zosnulého/nulú. Pre muža oblek, košeľu, kravatu, spodnú bielizeň; pre ženu šaty (kostým), blúzku, sukňu (nohavice), spodnú bielizeň. Bez obuvi.

 

Dnes sa pozrieme na praktickú časť od okamihu, kedy preberieme list o prehliadke mŕtveho s povolením na vybavenie pohrebu.

 

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí je tlačivo vypísané obhliadajúcim lekárom. V ňom lekár navrhuje ďalší postup ako naložiť so zosnulým. Pokiaľ obhliadajúci lekár do príslušnej kolónky napíše Pochovať v zákonnej lehote, nenašiel na úmrtí nič výnimočné a potom je možné zo strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým a privolanie  pohrebnej služby. Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste zistiť príčinu smrti zomrelého, má podozrenie na trestný čin, samovraždu alebo je zosnulý cudzí štátny občan, do uvedenej kolónky napíše Pitva na súdno-lekárskom pracovisku. V tomto prípade má lekár povinnosť zabezpečiť odvoz zosnulého zazmluvnenou PS s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na patologické pracovisko. Po vykonaní autopsie sú zväčša príslušné doklady vydané príbuzným, aby mohli zabezpečiť odvoz tela vybranou PS. Zazmluvnená PS ÚDZS, ktorá zabezpečovala prevoz tela z miesta úmrtia na patologické pracovisko nemá žiaden nárok na organizovanie pohrebu zosnulého.

 

O výbere pohrebnej služby rozhoduje osoba, ktorá má v ruke tlačivo List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Vybavenie pohrebu je teda plne v jej réžii. Vyberie si pohrebnú službu, ktorú kontaktuje. Pohrebná služba bude potrebovať od obstarávateľa pohrebu List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Potrebný je aj občiansky preukaz, prípadne doklad o jeho strate a pod. PS zväčša zabezpečí aj evidenciu zosnulého na matrike. V liste o prehliadke mŕtveho sú veľmi dôležité údaje, ktoré hovoria o zdravotnom stave zosnulého a ktoré musí pohrebná služba zobrať na zreteľ. Ide najmä o bezpečnosť pri manipulácii so zosnulým a o kontakt s telom pozostalých pri rozlúčke. List o prehliadke obsahuje informácie o nákazlivých chorobách, možných infekciách o liečení rádionuklidmi a kontaminácii žiarením. Pohrebná služba na základe týchto informácií navrhne obstarávateľovi pohrebu taký spôsob rozlúčky a uloženia tela, ktorý bude bezpečný v danom čase i v budúcnosti.

 

Vybavenie pohrebu so sebou prináša nielen obstaranie materiálnych náležitostí (prinesenie oblečenia pre zosnulého podľa inštrukcií PS, výber rakvy, kvetinovej výzdoby, textu na stuhy, parte, auto na prevoz, nosiči a pod.) ale aj zabezpečenie tých nehmotných. Tu sa musí obstarávateľ dohodnúť na poskytovaní ďalších služieb, ktoré už dnes zabezpečuje takmer každá pohrebná služba na prianie zákazníka – obstarávateľa. Ide najmä o čas a miesto i spôsob obradu (cirkevný alebo občiansky), spôsob naloženia s ostatkami (kremácia alebo do zeme), výber obradníka, ktorý vystúpi s nekrológom, ku ktorému je potrebná osobná spolupráca (zväčša stačí ak obstarávateľ vyplní dotazník na základe ktorého rečník zosumarizuje nekrológ). Ďalej ide o štýl a obsah piesní, môže napríklad byť objednaný aj fotograf. Nie je ničím výnimočným prenos pohrebu na veľkoplošné obrazovky, živá kapela, recitál umelca alebo aj obrad v katedrále či len kostole.

 

Pohrebná služba dohodne s obstarávateľom pohrebu aj iné praktické služby. Ak je potrebné holenie, strihanie, posmrtná úprava tvárovej a dekoltovej časti, prípadná rekonštrukcia iných častí tela, seriózna pohrebná služba všetko dokáže zabezpečiť.

 

Pohrebná služba uzatvorí s obstarávateľom pohrebu objednávku s konkrétne zadefinovanými položkami. Pohreb zväčša spoľahlivo prebehne v dohodnutom čase a rozsahu, po uhradení časti fakturovanej zmluvy alebo po jej plnej úhrade.

 

Každá pohrebná služba sa snaží zabezpečiť, aby sa vybavenie pohrebu čo najmenej dotýkalo citovej oblasti obstarávateľa pohrebu, pracovníci pohrebných služieb majú pietu a empatiu vo svojej náplni práce. S dôverou sa môžete obrátiť na pohrebné služby vo svojom okolí, ktoré sú známe svojím osobným prístupom a ústretovosťou voči ľuďom postihnutých veľkou osobnou stratou.

Galéria