Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

Všeobecné obchodné podmienky portálu Funerio (B2B verzia pre firmy)

 

 

Článok I. – Základné ustanovenia

 

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o dodaní  internetovej stránky, softvéru a poskytnutí súvisiacich marketingových služieb (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie internetovej stránky slúžiacej ako internetový portál na tvorbu spomienkových stránok (ďalej aj „Dielo“), poskytnutie marketingových služieb a úprava autorského práva k dielu, uzatvorenej medzi právnickou alebo fyzickou osobou uvedenou v Zmluve ako objednávateľom na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou CH Digital s.r.o. IČO: 51418151, so sídlom Záhradnícka 66, 821 08, Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126167/B  na strane druhej (ďalej len „Dodávateľ“).

 

1.2       VOP sú platné od 1. augusta 2020.

 

1.3       Tieto VOP sa vzťahujú na všetky cenové ponuky a kalkulácie, objednávky a dohody, vypracované v písomnej alebo aj inej forme Dodávateľom.

 

1.4       Služby poskytované Dodávateľom sa skladajú z ponuky softvéru, marketingových služieb a technickej podpory (ďalej len „Služby“) a z tvorby webstránok, internetových obchodov a IT riešení na mieru. Technická podpora je bližšie špecifikovaná Článkom II.

 

1.5       Dodávateľ je vlastníkom systému a súvisiaceho softvéru, a je teda aj vlastníkom zdrojového kódu. Dodávateľ je právoplatným vlastníkom práv duševného vlastníctva. Dodávateľ môže ponúknuť svoje služby pre užívateľov tretích strán na ich žiadosť. Počas trvania zmluvy, má Dodávateľ výhradné právo poskytovať služby, ktoré ponúka.

 

Článok II. – Práva a povinnosti Dodávateľa

 

 

2.1       Dodávateľ je povinný dodať dielo a služby riadne a včas v súlade so Zmluvou, Prílohou č. 1 k Zmluve a týmito VOP.

 

2.2       Dodávateľ je oprávnený požadovať cenu za Dielo a odmenu za poskytovanie Služieb vo výške stanovenej v Zmluve.

 

2.3     Dodávateľ je zodpovedný za sprostredkovanie hostovania serverov a služieb definovaných Článkom I, bod 4. Dodávateľ sa zaručuje, že Služby budú k dispozícii nepretržite s výnimkou technických odstávok, výpadkov servera alebo okoloností vis maior.

 

2.4       Dodávateľ poskytuje telefonickú podporu v pracovné dni medzi 8:00 a 18:00 hodinou. V prípade modernizácie alebo údržby Služieb je Dodávateľ povinný informovať Objednávateľa aspoň 24 hodín pred odstávkou Služieb. Modernizácia a údržba sa vykonáva najmä vo večerných hodinách a cez víkendy.

 

 

Článok III. – Práva a povinnosti Objednávateľa

 

 

3.1       Objednávateľ je povinný vybrať si jednu z ponúkaných základných služieb poskytovaných Dodávateľom.

 

3.2       Objednávateľ je oprávnený objednať si dielo aj v rozsahu nad rámec základných služieb, a to doplnením a/alebo úpravou dizajnových (napr. iné farebné vyhotovenie, iný dizajn nadpisu, vlastný dizajn webstránky/ internetového ochodu a pod.) alebo funkčných (napr. viacjazyčnosť stránky, diskusné fórum, online platobný systém a pod.) prvkov. Tieto prípadné špeciálne požiadavky budú uvedené v podrobnom popise diela v Prílohe č. 1 k Zmluve. Objednávateľ berie na vedomie, že tieto špeciálne požiadavky zvyšujú základnú cenu diela.

 

3.3       Podkladové materiály Objednávateľa ku konkrétnej Službe, napr. informácie o ponúkaných produktoch, obrázky ponúkaných produktov, informácie o Objednávateľovi a pod. (ďalej len „podkladové materiály“) si Objednávateľ dopĺňa do diela sám. Objednávateľ je povinný zapracovať podkladové materiály do diela do 10 pracovných dní odo dňa doručenia prístupových údajov.

 

3.4       Bod 3.3. neplatí, ak si Objednávateľ túto funkciu odplatne objednal u Dodávateľa v rámci  bodu 3.2. V tom prípade je Objednávateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi podkladové materiály v elektronickej forme bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa dodania prístupových údajov, v opačnom prípade Dodávateľ nie je povinný podkladové materiály zapracovať do diela.

 

3.5       V prípade, že v rámci zapracovania podkladových materiálov bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov, ktoré v rámci platných právnych predpisov podliehajú predchádzajúcemu súhlasu akejkoľvek tretej osoby, je Objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady, aby týmto súhlasom disponoval už v momente zapracovania podkladových materiálov.

 

3.6       Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby podkladové materiály neobsahovali žiadne prvky rasizmu, xenofóbie, pornografie, alebo akékoľvek iné prvky, ktorých zverejnenie by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi, etikou a/alebo morálkou. V prípade, ak Objednávateľ poruší túto svoju povinnosť, je výlučne zodpovedný za akékoľvek spôsobené škody. Ak by v tejto súvislosti vznikla Dodávateľovi škoda, je Objednávateľ povinný mu nahradiť vzniknutú škodu.

 

3.7       Objednávateľ je oprávnený na kontrolu funkčnej, a v prípade postupu podľa bodu 3.4. aj obsahovej časti dodaných Služieb.

 

3.8       Objednávateľ je oprávnený žiadať bezokladnú nápravu od Objednávateľa, ak dielo nemá vlastnosti dohodnuté v Prílohe č. 1 k  Zmluve.

 

3.9       Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo očakávať.

 

3.10     Objednávateľ je povinný zabezpečiť aby informácie, fakty a zverejnené údaje v Službách boli presné, neporušovali práva tretích strán a zákonom chránené práva. Objednávateľ je výhradne zodpovedný za všetky licencie tretích strán, ktoré môžu byť požadované na účely spracovania údajov poskytnutých jeho zákazníkmi.

 

3.11     Zmluva medzi Dodávateľom a Objednávateľom je exkluzívna a priznáva práva iba tomuto používateľovi.

 

3.12     Objednávateľ nieje oprávnený poskytovať a využívať know-how a technológie Dodávateľa pre konkurenčné produkty a služby v akejkoľvek forme.

 

3.13     Akékoľvek chybové hlásenie, musí byť hlásené Dodávateľovi v súlade s pokynmi, ktoré v súčasnosti platia a v primeranej lehote po zistení chyby.

 

 

Článok IV. – Zodpovednosť Dodávateľa za vady

 

 

4.1       Dodávateľ je zodpovedný za škody, iba ak vznikli úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou dodávateľa.

 

4.2    V prípade že neexistuje úmyselné konanie alebo hrubá nedbanlivosť, nieje Objednávateľ oprávnený požadovať žiadne zľavy alebo kompenzácie voči Dodávateľovi, pokiaľ chybové hlásenia a nefunkčnosť súvisia s prenosom dát.

 

4.3       Kompenzačná povinnosť Dodávateľa je obmedzená do tej miery, že sa vzťahuje iba na maximum, tvorené súčtom fakturovaných a platených služieb po dobu šiestich mesiacov, bezprostredne predchádzajúcich vzniknutej vade. Okrem toho sú všetky následné škody, bez ohľadu na formu, vylúčené. Následné škody zahŕňajú ušlý zisk, stratu príjmov a potenciálneho povinného ručenia. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Dodávateľovi vznik vady, predložiť dôkazy o vade a to najneskôr do 10 dní po tom, čo došlo k vzniku vady.

 

 

Článok V. – Platba

 

5.1       Objednávateľ je povinný zaplatiť akúkoľvek faktúru vystavenú a zaslanú Objednávateľom do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

5.2       Len platby zaslané Dodávateľovi alebo ním určenej tretej strane sú odrátavané z prípadného dlhu Objednávateľa.

 

5.3       V prípade, že faktúra vystavená Dodávateľom nieje zaplatená v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku, bude účtovaný úrok vo výške 1% za kalendárny mesiac z celkovej dlžnej sumy.

 

5.4       Všetky náklady, vrátane celkových nákladov na právnu pomoc, či už súdnu alebo mimosúdnu, hradí Objednávateľ. Výškou poplatku za mimosúdne náklady sa považuje 15% z istiny.

 

5.5       Kópia faktúry zaslaná Dodávateľom slúži ako dostatočný dôkaz dlhu.

 

5.6    Objednávateľ je povinný okamžite po obdržaní faktúry, ju skontrolovať. Prípadné námietky voči fakturovanej čiastke musia byť predložené písomne Dodávateľovi do ôsmich dní odo dňa vystavenia faktúry.

 

5.7       Akákoľvek forma započítania je pre obe strany vylúčená.

 

 

Článok VI. – Sťažnosti

 

6.1       Objednávateľ sa zaväzuje nahlásiť akúkoľvek systémovú chybu súvisiacu so systémom Dodávateľa. Následne je Dodávateľ povinný, za plnej súčinnosti Objednávateľa, funkčnosť systému obnoviť tak aby bola predošlá kvalita Služieb zachovaná. Dodávateľ je povinný vykonať túto nápravu čo najskôr to bude možné a s vynaložením náležitého úsilia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za vznik systémových chýb spojených s nesprávnym používaním, poruchami či okolnosťami vis maior.

 

 

Článok VII. – Ukončenie zmluvného vzťahu

 

 

7.1       Dodávateľ má právo vypovedať zmluvu, ak si Objednávateľ neplní, úplne alebo čiastočne, svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Dodávateľ môže tiež pristúpiť k okamžitému vypovedaniu zmluvy v prípade bankrotu, insolventnosti, reštrukturalizácii, exekúcii či platobnej neschopnosti Objednávateľa.

 

7.2       Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu za vopred stanovených zmluvných podmienok alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.

 

 

Článok VIII. – Mlčanlivosť

 

 

8.1       Zmluvné strany nemôžu bez písomného súhlasu druhej strany, zverejniť obsah týchto VOP tretím stranám. Obe strany majú povinnosť zachovávať  mlčanlivosť pokiaľ ide o informácie alebo znalosti získané počas spolupráce s Dodávateľom.

 

8.2       Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o Zmluve a všetkých informáciach, ktoré sa o sebe navzájom, o predmete Zmluvy a o súvisiach záležitostiach dozvedeli, hlavne o informáciach obchodného, organizačného a procesného charakateru, ktoré minimálne jedna zo zmluvných strán považuje za obchodné tajomstvo v zmysle §17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo ktoré možno za obchodné tajomstvo objektívne považovať. Ďalej sa zmluvné strany zaväzujú, že nebudú sami, ani ich zamestnanci ani nimi poverené osoby akokoľvek používať alebo poskytovať tretím stranám informácie o druhej zmluvnej strane, s výnimkou informácii, ktoré sú bežne verejne dostupné. V prípade, ak je jedna zo zmluvných strán povinná sprístupniť dôvernú informáciu v zmysle tohto bodu na základe právneho predpisu alebo súdneho rozhodnutia, je povinná o tom vopred písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení účinnosti Zmluvy.

 

 

Článok IX. – Autorské právo

 

 

9.1       Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané všetky práva k ním zapracovaným podkladovým materiálom, ak sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona. Túto skutočnosť sa Objednávateľ zaväzuje na požiadanie preukázať Dodávateľovi.

 

9.2       Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné následky spojené s porušením autorského práva zo strany Objednávateľa. Ak by bola Dodávateľovi uložená platobná povinnosť v nadväznosti na porušenie predmetných autorských práv, je Objednávateľ povinný nahradiť Dodávateľovi vzniknutú škodu v plnej výške.

 

9.3       Dodávateľ si vyhradzuje právo publikovať a vystavovať dielo na svojich webových stránkach, v katalógoch a pod., avšak vždy len spôsobom, ktorým nedôjde k poškodeniu alebo ohrozeniu dobrej povesti (dobrého mena) Objednávateľa.

 

 

Článok X. – Spracovanie osobných údajov

 

 

10.1     Dodávateľ je zároveň aj sprostredkovateľom osobných údajov (ďalej len „sprostredkovateľ údajov“), ktorý ponúka Služby Objednávateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“), ktorý ponúka služby svojim zákazníkom.

 

10.2     Tento článok o spracovaní údajov upravuje práva a povinnosti v zmluvnom vzťahu medzi stranami podľa slovenského zákona o spracovaní osobných údajov, zároveň má tiež za cieľ dodržiavať všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Článok X.I – Účel a rozsah spracovania osobných údajov

 

10.1.1     Účelom spracovania osobných údajov je poskytovať služby prevádzkovateľovi údajov za účelom zmluvných záväzkov, ako je popísané objednávke alebo v zmluve o poskytovaní služieb alebo zmluve o spolupráci so sprostredkovateľom údajov.

 

10.1.2    Poskytovanie služieb môže zahŕňať prijatie objednávok na kvety, spracovanie darov, spomienkové stránky, vystavenie parte a zverejnenie relevantných informácií o úmrtných oznámeniach a parte v rôznych médiách, vrátane novín a on-line služieb. Na to je potrebné získať prístup k osobným informáciám súvisiacim s objednávkou prostredníctvom on-line riešenia sprostredkovateľa údajov.

 

10.1.3    Dátové subjekty, ktorých osobné údaje môžu byť spracovávané, sú:

1)         zákazníci prevádzkovateľa údajov.

2)         iné osoby, v mene ktorých zákazníci prevádzkovateľa údajov konajú.

 

10.1.4     Sprostredkovateľ údajov nebude spracovávať osobné údaje iným spôsobom, než je dohodnuté v tomto článku. Prevádzkovateľ údajov zodpovedá za presnosť a zákonnosť osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje tento článok. Za účelom vykonania dohodnutého poskytovania služieb bude mať prevádzkovateľ údajov prístup ku všetkým dôležitým informáciám zhromaždeným prevádzkovateľom údajov a spracuje tieto informácie podľa účelu vrátane ich ukladania a prípadného ďalšieho uchovávania. Osobné údaje prevedené do databáz nesmú byť použité na iné účely ako sú uvedené v tomto článku.

 

10.1.5     Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „GDPR“), informácie o zosnulej osobe nie sú osobnými údajmi, a preto sa na ne tento článok nevzťahuje.

 

10.1.6    Prostredníctvom rôznych služieb sa získavajú rôzne typy osobných údajov:

1) Pri objednávaní kvetín je uvedené meno kupujúceho, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

2) Spracovanie darov vyžaduje meno darcu, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

3) Je bežné, že sa v úmrtnom oznámení alebo parte uvádzajú bezprostrední príbuzní pod krstným menom. Predpokladá sa, že prevádzkovateľ údajov dostal povolenie na zverejnenie úmrtného oznámenia alebo parte s uvedenými osobnými informáciami. Zverejnené informácie môže sprostredkovateľ údajov na žiadosť ktorejkoľvek z uvedených osôb vymazať, ak však boli informácie zverejnené v inom médiu mimo kontroly sprostredkovateľa údajov, je to mimo zodpovednosti sprostredkovateľa údajov.

4) Pri vytváraní spomienkových stránok je potrebné zaregistrovať meno a e-mailovú adresu správcu rodiny. Správca rodiny sa môže rozhodnúť vymazať spomienkovú stránku a súvisiace osobné informácie a môže tiež zmeniť informácie o správcovi. Ak spomienková stránka existuje, tieto informácie sa uchovávajú.

5) Pri plánovaní pohrebu sa zaznamená meno a kontaktné informácie osoby, ktorá pohreb plánuje.

 

10.1.7     Je možné pridať ďalšie informácie, pretože služby sa neustále vyvíjajú. V tomto prípade sú zahrnuté do týchto podmienok. VOP budú aktualizované, ak sa služby zmenia takým spôsobom, ktorý ovplyvňuje spracovanie osobných údajov.

 

Článok X.II – Povinnosti sprostredkovateľa údajov

 

10.2.1     Pri spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa údajov dodržiava sprostredkovateľ údajov všetky primerané zvyklosti a pokyny uzavreté písomne medzi prevádzkovateľom údajov a sprostredkovateľom údajov. Ak sprostredkovateľ údajov pokladá akékoľvek pokyny od prevádzkovateľa údajov za nelegálne, musí ho okamžite informovať.

 

10.2.2     Sprostredkovateľ údajov je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi údajov prístup k svojim písomným technickým a organizačným bezpečnostným opatreniam a poskytnúť pomoc tak, aby mohol prevádzkovateľ údajov plniť svoje povinnosti podľa predpisov.

 

10.2.3    Prevádzkovateľ údajov má právo prístupu ku všetkým osobným údajom spracovávaným menom prevádzkovateľa údajov a k systémom používaným na tento účel. Sprostredkovateľ údajov na tento účel poskytne potrebnú pomoc.

 

10.2.4     Sprostredkovateľ údajov uchováva kópie osobných údajov, ak je to potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy s prevádzkovateľom údajov a na splnenie účelu spracovania. Osobné údaje budú zmazané, ak bude účel spracovania ukončený. Sprostredkovateľ údajov musí dodržiavať profesijné tajomstvo, pokiaľ ide o dokumentáciu a osobné údaje, ku ktorým má prístup v súlade s týmito VOP. Zabezpečí, že každý, kto pracuje v mene sprostredkovateľa údajov a má prístup k osobným údajom, ktoré sú súčasťou týchto VOP, podlieha povinnosti mlčanlivosti. Toto ustanovenie platí aj po ukončení platnosti zmluvy. Sprostredkovateľ údajov uchováva záznam o spracovateľských činnostiach, ako je stanovené v článku 30 GDPR. Záznam musí byť k dispozícii na požiadanie prevádzkovateľa údajov.

 

Článok X.III – Zamestnanci a využívanie subdodávateľov

 

10.3.1     Prevádzkovateľ údajov prijíma súčasných zamestnancov a subdodávateľov sprostredkovateľa údajov. Sprostredkovateľ údajov informuje prevádzkovateľa údajov o najímaní alebo nahradení zamestnancov a subdodávateľov, ktorí sú potrební na plnenie zmluvných záväzkov s prevádzkovateľom údajov.

 

10.3.2     Prevádzkovateľ údajov má právo písomne vzniesť proti týmto zmenám námietky. Sprostredkovateľ údajov je povinný zdržať sa plánovaného prijatia alebo nahradenia, ak má prevádzkovateľ údajov primerané a dobré dôvody. Ak je zmena potrebná na vykonanie zmluvných povinností sprostredkovateľa údajov voči prevádzkovateľovi údajov, prevádzkovateľ údajov nemôže proti týmto zmenám namietať.

 

10.3.3     Sprostredkovateľ údajov je zodpovedný za informovanie zamestnancov a subdodávateľov o spracovaní osobných údajov, o riziku spracovania a o tom, ako zvládať odchýlky.

 

10.3.4     Každý, kto vykonáva úlohy v mene sprostredkovateľov údajov zahŕňajúce ďalšie spracovanie príslušných osobných údajov, musí byť oboznámený so zmluvnými a zákonnými povinnosťami sprostredkovateľa údajov a musia spĺňať ich požiadavky.

 

10.3.5     Sprostredkovateľ údajov v prípade potreby sprístupní osobné údaje vývojárom a podporným pracovníkom umiestneným v krajinách mimo EÚ/EHP. Sprostredkovateľ údajov sa zapojil do zmlúv o spracovaní údajov sa štandardnými zmluvnými doložkami vydanými Európskou komisiou so subdodávateľmi mimo EÚ/EHP.

 

Článok X.IV – Otázky dátového subjektu

 

10.4.1     Sprostredkovateľ údajov bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa údajov o všetkých otázkach dátového subjektu. Sprostredkovateľ údajov pomáha prevádzkovateľovi údajov odpovedať na otázky týkajúce sa práv dátových subjektov. Sprostredkovateľ údajov neodpovedá na žiadne otázky dátových subjektov, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

 

Článok X.V – Bezpečnosť

 

10.5.1     Sprostredkovateľ údajov musí spĺňať požiadavky na bezpečnostné opatrenia stanovené v GDPR, najmä v kapitole 4, článok 25 a 32. Pravidelné bezpečnostné audity systémov a pod., na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, budú vykonávané v súlade s GDPR a prevádzkovateľ údajov môže od sprostredkovateľa údajov vyžadovať bezpečnostné audity. Bezpečnostné audity sa vykonávajú na základe dohody medzi stranami.

 

Článok X.VI – Doba trvania spracovania údajov

 

10.6.1     Po ukončení tejto zmluvy stráca prevádzkovateľ údajov prístup k dátovým systémom a databázam. Po ukončení tejto zmluvy je sprostredkovateľ údajov povinný vymazať, vrátiť alebo anonymizovať všetky osobné údaje, ktoré dostal menom prevádzkovateľa údajov a na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, a to na základe výberu prevádzkovateľa údajov. Sprostredkovateľ bez ohľadu na výber prevádzkovateľa údajov uchováva kópie osobných údajov v anonymizovanej podobe.

 

Článok X.VII – Porušenia

 

10.7.1     Sprostredkovateľ údajov ohlási všetky nezrovnalosti prevádzkovateľovi údajov. V prípade porušenia osobných údajov musí sprostredkovateľ údajov bezodkladne informovať prevádzkovateľa údajov hneď ako zistí porušenie osobných údajov v súlade s GDPR, článok 32, bod 2.

 

10.7.2     Ak prevádzkovateľ údajov zistí, že sprostredkovateľ údajov nespracováva osobné údaje podľa tejto zmluvy alebo v rozpore s požiadavkami v GDPR, môže mu nariadiť, aby okamžite zastavil ďalšie spracovávanie informácií (do 24 hodín).

 

10.7.3     V prípade závažného porušenia zmluvy alebo porušenia iných predpisov, ktoré môžu spôsobiť nápravu alebo mať negatívny účinok, môže byť zmluva ukončená stranou, ktorá utrpela škodu. Strana zodpovedná za porušenie zodpovedá za škody spôsobené poškodenému.

 

 

Článok XI. – Záverečné ustanovenia

 

 

11.1     Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy.

 

11.2     Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP prečítali a s ich obsahom súhlasia.

 

11.3     V prípade, ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.

 

11.4     Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v Zmluve, prílohách alebo VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 

11.5     Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.

 

11.6     Dodávateľ je opravnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia Dodávateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej len „zmena“). Túto zmenu Dodávateľ zverejní na svojej internetovej stránke (https://funerio.sk) spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie Dodávateľ zabezpečí najneskôr tridsať (30) dní pred účinnosťou zmeny. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmeny. Ak sa v tomto prípade zmluvné strany nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote písomne neoznámi Dodávateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy zmluvných strán sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP.

 

11.7     Tieto VOP sú účinné ku dňu 1. augusta 2020.

 


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

CH Digital s. r. o.

Záhradnícka 5600/66

Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08

IČO: 51 418 151

DIČ: 212 068 9186

 

Zapísaná v OR OS BA I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  126167/B

 


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

web:                https://funerio.sk

e-mail:            info@funerio.sk; gdpr@funerio.sk